Архів за 2020 рік
Архів за 2019 рік
Архів за 2018 рік
Архів за 2017 рік
Архів за 2016 рік
Архів за 2015 рік
Архів за 2014 рік
Архів за 2013 рік
Архів за 2012 рік
Архів за 2011 рік

Люботинський освітній округ: запрошуємо до обговорення проекту Положення про Люботинський освітній округ

30.06.2013 | Розмістив: В.В. Стрілець

Рішенням XXXІV сесії VI скликання Люботинської міської ради від 26 червня 2013 р. №287 заплановано створення з 01.09.2013 року Люботинського освітнього округу.

На обговорення виноситься проект Положення про Люботинський освітній округ. Запрошуємо всіх, кому це цікаво до обговорення. Свої зауваження та пропозиції надсилайте до відділу освіти.


Затверджено 
рішенням  XXXІV сесії VI скликання
Люботинської міської ради
від 26 червня 2013 р. №287


Положення про Люботинський освітній округ

1. Загальні положення

1.1. Люботинський освітній округ (далі – округ) – добровільне об’єднання навчальних закладів міста Люботина (далі – суб’єкти округу), утворюється на базі одного чи кількох навчальних закладів (далі –опорного(их) закладу(ів)) для забезпечення освітніх  та культурно-освітніх потреб громадян.

1.2. Округ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту» (1060-12), «Про дошкільну освіту» (2628-14), «Про загальну середню освіту» (651-14), «Про професійно-технічну освіту» (103/98-ВР), «Про позашкільну освіту» (1841-14), цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Метою створення і діяльності округу є:

 • формування системи навчальних закладів, необхідної для надання якісних освітніх послуг кожній дитині та рівного доступу до отримання таких;
 • забезпечення умов щодо отримання допрофільної та профільної підготовки учнів;
 • урахування ефективного використання наявних ресурсів (навчально-методичної, матеріально-технічної бази та творчого потенціалу педагогічних працівників);
 • раціональне використання бюджетних коштів;
 • координація діяльності навчальних закладів, що входять до округу (далі – суб’єкти округу).

1.4. Основними завданнями Округу є створення єдиного освітнього простору в межах адміністративно - територіальної одиниці та належних умов для забезпечення навчально-виховного процесу, реалізація допрофільної підготовки та профільного навчання, розвиток творчих здібностей, нахилів, обдарувань дітей, впровадження сучасних освітніх технологій.

1.5. Округ може мати власну назву.

1.6.Положення про Люботинський освітній округ «Парадигма» погоджується з усіма керівниками суб’єктів округу та затверджується Люботинським міським відділом освіти.

 

2. Утворення Люботинського освітнього округу

2.1. Округ утворюється на підставі рішення виконавчого комітету Люботинської міської ради.

2.2. Правовідносини між суб’єктами округу регулюються договором  про спільну освітню діяльність, в якому зазначено щодо:

 • місцезнаходження округу;
 • переліку суб’єктів округу;
 • прав та обов’язків суб’єктів округу та учасників навчально-виховного процесу;
 • особливостей організації навчально-виховного процесу.

2.3. Опорним закладом Люботинського освітнього округу є Люботинська гімназія № 1 Люботинської міської ради Харківської області. 2.4. Суб’єктами Люботинського освітнього округу є:

 • дошкільні навчальні заклади (далі – ДНЗ)
  • Люботинський ДНЗ № 1 «Ялинка»
  • Люботинський ДНЗ № 2
  • Люботинський ДНЗ № 4
 • загальноосвітні навчальні заклади
  • Люботинський навчально-виховний комплекс №2 (далі – НВК № 2)
  • Люботинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 (далі ЗОШ І-ІІІ ст. № 3)
  • Люботинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 (далі – ЗОШ І-ІІІ ст. №4)
 • позашкільні навчальні заклади
  • Люботинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат (далі – МНВК)
  • Люботинський міський будинок дитячої та юнацької творчості (далі – МБДЮТ)
  • Люботинська дитяча юнацька спортивна школа (далі – ДЮСШ).

2.5. З метою ефективного управління округом та забезпечення координації його діяльності утворюється Рада Люботинського освітнього округу ( далі – Рада округу).

2.6. Рада округу, за необхідності, вносить зміни до цього Положення

( відповідно до Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777 «Про затвердження положення про освітній округ») та погоджує з усіма керівниками суб’єктів округу й затверджує його у  Люботинському міському відділі освіти.

 

3. Рада Люботинського освітнього округу

3.1. Рада округу формується з керівників суб’єктів округу, представників Люботинської міської ради та органів виконавчої влади, а також, представників громадськості ( за згодою).

3.2. Раду округу очолює голова, який обирається членами ради з її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Голова Ради округу, його заступник, секретар обираються на строк не менше ніж один рік.

3.3. Засідання Ради округу відбувається за потребою, але не рідше, ніж два рази на рік. Рішення Ради округу приймається простою більшістю голосів за умови, що у засіданні бере участь не менше ніж дві третини загального складу Ради, та вноситься до книги протоколів засідань Ради.

3.4. Рада округу:

 • подає пропозиції Люботинському міському відділу освіти щодо перерозподілу навчальних годин між навчальними закладами – суб’єктами округу, організації навчально-виховного процесу, діяльності міжбібліотечного абонементу для тимчасового перерозподілу та формування бібліотечних фондів;
 • координує проведення виховної роботи з метою ефективного використання наявної матеріальної бази суб’єктів округу для позаурочної, гурткової, секційної роботи, організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;
 • сприяє діяльності соціальної, психологічної та логопедичної служби;
 • координує разом з методичним кабінетом Люботинського міського відділу освіти методичну роботу, спрямовану на організацію надання навчально-методичних консультацій, удосконалення діяльності методичних об’єднань суб’єктів округу та звітує про свою діяльність не рідше, ніж один раз на рік, як правило, наприкінці навчального року на загальних зборах працівників суб’єктів округу.

 

4. Опорний заклад Люботинського освітнього округу

4.1. Люботинська гімназія № 1 (опорний заклад) – це навчальний заклад, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має відповідну матеріально-технічну  й навчально-методичну базу, має зручне розташування, забезпечує допрофільну підготовку та профільне навчання, а також, за потреби, може забезпечити поглиблене вивчення окремих предметів.

4.2. Основними завданнями опорного закладу є:

 • забезпечення допрофільної підготовки та профільного навчання;
 • концентрація та ефективне використання кадрових, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів;
 • надання методичної допомоги суб’єктам округу за напрямами діяльності;
 • впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес;
 • створення єдиної системи виховної роботи;
 • організація співпраці із суб’єктами округу, іншими навчальними закладами та закладами культури.

4.3. Навчально-виховний процес в опорному закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану з конкретизацією варіативної складової  - визначенням профілю(ів) навчання.

4.4. Опорний заклад може мати свій штатний розпис, затверджений в установленому порядку, в якому додатково передбачаються штатні одиниці.

4.5. Управління опорним закладом здійснюється відповідно до вимог законодавства в галузі освіти, його Статуту та цього Положення.

 

5. Організація навчально-виховного процесу в Люботинському освітньому окрузі

5.1. Організація навчально-виховного процесу в окрузі регламентується договором про спільну освітню діяльність, Положенням про Люботинський освітній округ, нормативно-правовими актами, що визначають напрями діяльності суб’єктів округу.

5.2. Суб’єкти округу провадять діяльність відповідно до спільного плану роботи, що розробляється керівниками суб’єктів округу та затверджується Радою округу, а також, власного плану роботи на рік та перспективного.

5.3. З метою належної організації допрофільної підготовки та профільного навчання за пропозицією Ради округу Люботинський міський відділ освіти може приймати рішення про перерозподіл годин у межах робочих навчальних планів суб’єктів округу та встановлювати режим їх роботи.

5.4. Єдиний робочий навчальний план суб’єктів округу складається колегіально за участю всіх керівників суб’єктів округу та узгоджується з робочими навчальними планами закладів, що входять до складу округу.

5.5. У разі, коли допрофільна підготовка та профільне навчання забезпечуватиметься на базі опорного закладу, предмети можуть викладатися як педагогічними працівниками опорного закладу, так і педагогічними працівниками навчальних закладів – суб’єктів округу.

5.6. До проведення факультативних занять, курсів за вибором, занять у гуртках та спортивних секціях можуть залучатися працівники МБДЮТ, МНВК та ДЮСШ на договірних умовах, відповідно до законодавства.

5.7. Режим роботи суб’єктів округу встановлюється у межах часу, визначеного в установленому порядку Єдиним робочим навчальним планом суб’єктів округу.

5.8. Розклад навчальних занять суб’єктів округу складається відповідно до Єдиного навчального плану суб’єктів округу з дотриманням педагогічних та санітарно-епідеміологічних правил і норм.

5.9. Єдиний робочий навчальний план суб’єктів округу, режим роботи, розклад навчальних занять погоджуються з керівниками навчальних закладів – суб’єктів округу та затверджуються Люботинським міським відділом освіти.

5.10. У разі, коли учні здобувають знання за обраним профілем навчання на базі МНВК, інших суб’єктів округу тощо:

5.10.1. Для обліку відвідування занять та оцінювання їх знань у навчальному закладі ведеться окремий журнал.

5.10.2. Результати оцінювання рівня знань, здобутих учнями після закінчення семестру (навчального року), проведеної державної підсумкової атестації, крім журналу, фіксуються у відомості, що затверджується керівником навчального закладу. Відомість передається до навчального закладу, до якого зарахований учень. Результат оцінювання знань учня  з відомості переноситься до класного журналу на сторінку «Зведений облік навчальних досягнень учнів».

5.10.3.Державна підсумкова атестація з навчальних предметів, що вивчаються учнями суб’єктів округу в іншому навчальному закладі, проводиться у цьому  закладі.

5.11. З метою координації навчально-виховного процесу в окрузі не рідше ніж один раз на рік проводяться спільні засідання педагогічної ради суб’єктів округу. Протоколи таких засідань вносяться до книги протоколів засідань педагогічних рад кожного суб’єкта округу.

Переглядів: 1880 Повернутись